Aktuálně mezi nejzávažnější patří rizika z finančních trhů a ze špatného projektového řízení (ve všech fázích životního cyklu, týká se až 75 %). Projektovým rizikům se věnuje i metodika PRINCE2®. Mezi další častá rizika patří právní omezení, úvěrová rizika, incidenty, přírodní katastrofy, cílené útoky a další...

 M_o_R Framework

M_o_R Principles: jsou základním stavebním prvkem pro systém řízení rizik. Principy jsou odvozeny od zásad framework řízení rizik M_o_R.
M_o_R Approach: jak využít principy aby vyhovovaly manažerům i organizaci? Politika, procesy a strategie řízení rizik.
M_o_R Processes: existují čtyři hlavní procesní kroky, které popisují vstupy, výstupy a aktivity spojené s řízením rizik.
Optimalizace a rozvoj M_o_R: jak efektivně využít předešlá 3 témata, abychom zajistili kontinuální zlepšování systému řízení rizik? 

M_o_R short - medium - large

Řízení rizik se využívá při strategickém, programovém, projektovém i operativním řízení a rozhodování. Způsob řízení rizik se liší v závislosti na tom, zda se riziko týká dlouhodobých, střednědobých nebo krátkodobých cílů.

▂  Malá rizika

Jsou nejčastěji na operativní úrovni, je zde kladen důraz na krátkodobé cíle. Nicméně rozhodování o těchto rizicích často ovlivňuje střední i velká rizika.

▂ ▃  Střední rizika

Ovlivňují nejčastěji střednědobé cíle na úrovni projektů, nebo programů. Z pohledu časové, nebo finanční náročnosti mají nižší dopady, než velká rizika. Jejich význam je důležitý, ale nikoliv strategický.

▂ ▃ ▅ Významná rizika

Tyto jsou nejčastěji spojena se strategickými rozhodnutími. Jejich dopad ovlivňuje nejenom aktuální, ale zejména budoucí stav.  Právě toto je důvod, proč bychom měli strategická rizika řešit kontinuálně.

Benefity plynoucí z M_o_R

  • Management of Risk je plně kompatibilní s PRINCE2, MSP, nebo ITIL. Pomáhá organizacím na procesní, manažerské i strategické úrovni lépe identifikovat a rychleji reagovat na potenciální rizika.
  • Zlepšuje nejenom interní, ale také externí image společnosti. Kvalifikovaní manažeři pracující v organizaci, která zná svá rizika a lépe zvládá jejich řízení je také konkurenceschopnější.
  • Management of Risk lze snadno a srozumitelně integrovat do systému interních auditů, vnitřních kontrol, ale také procesů - např. projektového nebo programového řízení.

Management of Risk - standard světové úrovně

M_o_R je metodika pro řízení rizik, často také označovaná jako "route map" pro risk management. Součástí standardu M_o_R jsou Principy, Přístupy a procesy zaměřené na efektivní identifikaci, správu a eliminaci rizik. Metodika obsahuje také techniky a manažerské postupy řízení rizik.