Obchodní podmínky konzultační a poradenské firmy TAYLLOR & COX s.r.o. se sídlem Na Florenci 35, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 27 90 25 87, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 125342.
k poskytování služeb v oblasti vzdělávání, školení, kurzů, akreditací, certifikací a auditů.


1. Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TAYLLOR&COX s.r.o., se sídlem Na Florenci 35, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 27902587, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 125342, vložka C (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě obchodní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) .
1.2.     Předmětem smlouvy je obchodní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem, při kterém poskytovatel poskytuje za úplatu službu objednateli. Tato služba je určena veřejnou nabídkou poskytovatele prostřednictvím internetového portálu nebo na základě konkrétní nabídky učiněné poskytovatelem objednateli.
1.3.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové prezentace poskytovatele umístěné na adrese www.tayllorcox.cz,  www.prince2.cz, www.tcox.cz případně na dalších stránkách poskytovatele, na které je přístup prostřednictvím www.tayllorcox.cz, nebo stránky Affiliate Partners - licenčních smluvních partnerů (dále jen „webové stránky“).
1.4.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání v smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
1.5.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné v České republice, podle českého práva. Rozhodování případných sporů řeší místně příslušné soudy.
1.6.     Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokud se stane, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo v kontextu těchto obchodních podmínek uzavřené smlouvy bude neplatné, neznamená to automaticky neplatnost smlouvy jako celku. Naopak strany jsou povinny zjednat nápravu tím, že si smluvně (dodatkem ke smlouvě) dohodnou nově formulované podmínky tak, aby nové ustanovení respektovalo původní úmysl smluvních stran při uzavírání smlouvy.
1.7.     Objednatel není oprávněn měnit nebo jakkoli upravovat obsah webových stránek poskytovatele, využívat obrázky nebo loga poskytovatele bez jeho předchozího písemného souhlasu.
1.8.     Zástupce objednatele nebo jím pověřená osoba k přijetí služby (typicky zaměstnanec, účastník), tj. osoba, která fakticky konzumuje služby poskytovatele (dále jen „účastník“) je poskytovatelem vnímána jako osoba oprávněná k přijetí takových služeb. Poskytovatel je oprávněn provádět prezenci účastníků jednotlivých akcí a požadovat stvrzení účasti podpisem účastníka. 

2. Uzavření smlouvy

2.1       K uzavření smlouvy ve smyslu těchto obchodních podmínek dojde v okamžiku, kdy objednatel objedná službu od poskytovatele. Předmětem této služby může být přitom kombinace více typů nabízených produktů a služeb (dále jen „objednávka“).
2.2.     Poskytovatel je oprávněn objednávku zcela anebo z části odmítnout, přičemž musí objednateli nabídnout adekvátní plnění v náhradním termínu. Pokud objednatel objednává službu, kterou již poskytovatel v nabídce produktů a služeb nemá, není objednatel oprávněn spravedlivě poskytnutí takové služby požadovat.
2.3.     Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam produktů a služeb nabízených poskytovatelem. Závazná nabídka poskytovatele obsahuje vždy kromě vyznačení názvu produktu/služby i cenu, kterou poskytovatel uvádí bez daně z přidané hodnoty. Není-li uvedená cena, nejedná se o závaznou nabídku.
2.4.     Nabídka a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.5.     Pokud objednatel objednává produkty poskytovatele prostřednictvím elektronického obchodu, který je součástí webových stránek poskytovatele (dále jen „eShop“), je objednateli umožněno před odesláním takové objednávky kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel uvedl. Údaje uvedené v objednávce objednatele pořízené prostřednictvím eShopu jsou poskytovatelem považovány za správné a nezkreslené. Poskytovatel neprodleně po obdržení elektronické objednávky potvrdí přijetí objednávky potvrzovacím emailem, a to na internetovou adresu objednatele, kterou objednatel uvedl při registraci do eShopu.
2.6.     Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Poskytovatel posílá objednateli potvrzení o přijetí objednávky.
2.7.     Poskytovatel i objednatel jsou oprávněni kdykoli před zahájením poskytování služby vypovědět objednávku. Toto ujednání však nemá vliv na účtování storno poplatku ze strany poskytovatele.
2.8.     Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu s osobami, které v minulosti podstatným způsobem porušily obchodní podmínky nebo podmínky smlouvy s poskytovatelem uzavřené.
2.9.     Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nebo realizaci smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nebo realizací smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.
2.10.  Poskytovatel si vyhrazuje právo k přesunům v termínech v kalendáři akcí. Tato změna však bude vždy projednána s již registrovanými účastníky. 

3. Cena a platební podmínky

3.1.     Cenu za poskytovatelem poskytnuté produkty a služby stanovenou dle uzavřené smlouvy (dále jen „cena“) může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
a)     bezhotovostně platební kartou,
b)     v hotovosti u poskytovatele na adrese Na Florenci 35, Praha 1,
c)     převodem na účet č. 4556253001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet poskytovatele“),
d)     splátkami na základě uzavřené dohody o splátkovém kalendáři
3.2.     V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele nebo splacením ceny v hotovosti nebo uzavřením dohody o splátkovém kalendáři.
3.3.     Úhrada ceny ze strany objednavatele se realizuje na základě faktury – daňového dokladu a musí proběhnout ve splatnosti tohoto dokladu. Objednatel je oprávněn požadovat dohodu o splátkovém kalendáři.
3.4.     Poskytovatel s objednatelem uzavře dohodu o splátkách na dobu maximálně 5 let s tím, že výši pravidelné splátky si určí sám objednatel. Dohodu o splátkách uzavírá za objednatele osoba, která se poskytnuté služby přímo účastní, tj. účastník.
3.5.     Případné individuální poskytovatelem poskytnuté slevy z ceny konkrétnímu objednateli nelze kombinovat s poskytovatelem veřejně nabízenými slevami prostřednictvím medií a Internetu.
3.6.     Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po poskytnutí služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.
3.7.     Objednatel není oprávněn požadovat finanční vyrovnání související s účastí na seminářích a zkouškách (cestovné, ubytování, ušlý zisk atd. ).
3.8.     Je-li výstupem z poskytnuté služby certifikát o absolvovaném, školení, auditu, atestu, apod., je objednatel oprávněn požadovat předání tohoto certifikátu teprve po úplném splacení ceny za poskytnuté služby.
3.9.     Účastník, který uzavřel vedle objednatele dohodu o splátkovém kalendáři a obdržel službu od poskytovatele (byl jejím přímým konzumentem), ručí poskytovateli za dobytnost pohledávky za objednatelem vzniklé z dohody o splátkovém kalendáři.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1.     Objednávky ze strany objednatele musejí být doručeny nejpozději 3 týdny před zahájením objednaného školení. V případě pozdějšího objednání, tj. méně než 3 týdny před zahájením, se objednatel nemůže domáhat poskytnutí služby ze strany poskytovatele. Poskytovatel je však oprávněn pozdější objednávku potvrdit.
4.2.     Poskytovatel vždy potvrzuje objednávku objednatele. Činí tak písemně emailem na elektronickou adresu, kterou objednatel v objednávce uvedl.
4.3.     Pokud objednatel nezruší svou objednávku nejpozději následující pracovní den po potvrzení této objednávky ze strany poskytovatele, stává se tato objednávka pro obě strany závaznou. Důsledkem je fakt, že na straně poskytovatele vzniknou náklady s přípravou školicích materiálů.
4.4.     Objednatel bere na vědomí, že v souvislosti s odstoupením od závazné objednávky ve smyslu článku 4.3 těchto obchodních podmínek ze strany objednatele, vznikly poskytovateli realizační náklady a poskytovatel má nárok na úhradu vzniklé škody.
4.5.     Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatek ve 100% výši ceny v případě odstoupení objednatele od závazné objednávky, tj. pokud objednatel odstoupí později než v následující pracovní den po potvrzení objednávky poskytovatelem.
4.6.     Objednatel je však oprávněn požadovat poskytnutí služby v náhradním termínu, a to do 12 kalendářních měsíců ode dne, kdy měla být závazně objednaná služba poskytovatelem poprvé poskytnuta. Poskytovatel nabídne objednateli náhradní termín poskytnutí stejné služby teprve na požádání objednatele, nejpozději však v pracovní den předcházející dni, kdy má být služba poskytovatelem poskytnuta.
4.7.     Pokud objednatel odstoupí od závazné objednávky ve smyslu ustanovení článku 4.5 těchto obchodních podmínek a nepožádá včas poskytovatele o náhradní termín poskytnutí služby ve smyslu ustanovení článku 4.6. těchto obchodních podmínek, je poskytovatel je oprávněn vyúčtovaný storno poplatek jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení ceny.
4.8.     Absence účastníka poskytované služby (i dočasná) na již zaplacených seminářích či školeních nevede k nároku na vrácení ceny za poskytnutou službu ani k pozdějším úlevám při případném opakování zkoušek.
4.9.     Pokud odstoupí od závazné objednávky poskytovatel, vrátí objednateli uhrazenou část ceny.
4.10.  Objednatel není oprávněn požadovat po poskytovateli jakoukoli náhradu, byl-li informován písemně ze strany poskytovatele před zahájením poskytování služby. Pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy v průběhu poskytování služby, vrátí objednateli poměrnou část ceny, která odpovídá neposkytnuté službě. Toto ustanovení neplatí, pokud účastník přeruší poskytování služby nebo se objednatel vyhýbá jejímu odebrání. 

5. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1.     Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
5.2.     Objednatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.
5.3.     Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
5.4.     Objednatel i poskytovatel jsou vázáni při uzavírání a plnění smlouvy ustanoveními § 1724 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5.5.     V případě uzavření dohody o splátkovém kalendáři bere objednatel na vědomí, že finanční navýšení ceny je odpovídající s ohledem na fakt, že poskytovatel poskytl možnost splácet cenu výhradně na požádání objednatele.

6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

6.1.     Ochrana osobních údajů objednatele i účastníka je prováděna poskytovatelem ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.2.     Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, údaje poskytnuté účastníkem při prezenci včetně podpisu, telefonní číslo a informace o vyžádaných poptávkách, realizovaných objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
6.3.     Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovateli.
6.4.     Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní uvádět správně a pravdivě a že je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobních údajů objednatele na certifikátech, která vycházela z objednatelem předaných osobních údajů.
6.5.     Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
6.6.     Osobní údaje uchovává poskytovatel v elektronické podobě v rámci počítačového systému poskytovatele a v papírové podobě v rámci objednatelem předaných dokumentů, a to minimálně po dobu, po kterou je povinen uchovávat účetní doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
6.7.     Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele.
6.8.     Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
6.9.     Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty, kurzy a službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.     Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
7.2.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
7.3.     Objednatel není oprávněn požadovat po poskytovateli elektronické znění smluvních dokumentů. Objednatel je povinen respektovat, že veškerá smluvní dokumentace v elektronické podobě stejně jako obsah webových stránek je předmětem duševního vlastnictví poskytovatele.
7.4.     Kontaktní údaje poskytovatele zde: http://www.tcox.cz/kontakt