centrdepozitar.png

Základní činnost Centrální depozitáře cenných papírů (CDCP) spočívá ve vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání obchodů s investičními nástroji.

V centrální evidenci jsou evidovány veškeré zaknihované cenné papíry vydané v České republice. Centrální evidence je evidencí dvoustupňovou a tvoří ji evidence vedená CDCP a evidence navazující, kterou vedou tzv. účastníci CDCP, což jsou zejména obchodníci s cennými papíry.

Cenné papíry jsou evidovány na dvou typech majetkových účtů. Prvním typem je účet vlastníka, jehož majitelem je vlastník cenných papírů. Druhým typem je účet zákazníků, jehož majitelem je účastník CDCP, který však není vlastníkem cenných papírů evidovaných na tomto účtu, pouze je převzal do správy od jejich vlastníků. Zatímco v centrální evidenci vedené CDCP mohou být zřizovány účty vlastníků i zákazníků, v navazující evidenci pouze účty vlastníků.